ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนศรีพฤฒา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 2

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 หมอนวด..มือน้อย ครูเกษราพร จันทวัน 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
2 วรรณกรรมสู่ละครโทรทัศน์ ครูจิตตวิสุทธิ์ ปิ่นทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
3 ห้องเรียนรีวิว ครูภัทรพร กุลาเพ็ญ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
4 English For Communication ครูภันทิรา สังขทีป 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
5 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
6 Sudoku the battle ครูจินดา มหาชัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
7 To Be Number One ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
8 รักษาดินแดน (รด.) ปี3 ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
9 ดนตรีสากล1 ครูศิรธันย์ แสงนิธิไพศาล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
10 ดนตรีไทย ครูนันท์สินี อุปพงศ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0