...

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2565


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ผักสวนครัวริมรั้วกินได้ ครูรัตติญา วงศาจันทร์ 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
2 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี ครูภัทรฉัตร ทองเอก 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
3 นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อการค้า ครูฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์ 3,4,5,6

  เต็ม

4 นาฏศิลป์ไทย ครูสุณัฐชา พิมสารี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
5 เครื่องดื่ม2022 ครูพรรณทิพย์ ตันติวิมงคล 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
6 รังสรรค์ใบตอง ครูจันทรวดี สุขสำราญ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
7 นวดและการแปรรูปสมุนไพร ครูเกษราพร จันทวัน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

8 Aloha English Club (IEP M.2/10) ครูเบญจมาศ มณีรัตน์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
9 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน ๒ ครูเพลินพิศ ประชุมเทศ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

10 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน ๑ ครูจันทิมา สเวดเดอร์แมน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

11 ประกวดวาดภาพ ครูนิกร สาธุชาติ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

12 Graphic Design for Beginners and Languages for Technology ครูภันทิรา สังขทีป 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
13 Graphic Design for Beginners and Languages for Technology1 ครูวิจิตรี อุลมาร 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
14 IEP 1/10 Fun English ครูสุคันธมาศ ใจดี 1

  เต็ม

15 ST.cactus lover ครูอริษา ศิริทัศน์ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
16 สวนสมุนไพร ครูภัทรนันท์ รัตนพันธ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
17 อยู่อย่างพอเพียง ครูสราวุธ วงษาเดิม 1,2,3

  เต็ม

18 อาสายุวกาชาด การปฐมพยาบาล ครูบุญประคอง อินทา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 พิชิตการบ้านวิทยาศาสตร์ ครูบดินทร์ ปราบนอก 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
20 ปลูกมะลิ ครูกิตติ เพชรศักดิ์หาญ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 เพื่อนที่ปรึกษา YC ครูชนชม ดิตถ์โภคินสกุล 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
22 ก้าวเล็กๆของนักดนตรี ครูกษิต์เดช สีหะ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
23 วรรณรูป (สร้างภาพด้วยอักษร) ครูจิตตวิสุทธิ์ ปิ่นทอง 4,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
24 EFC (ENGLISH FUN CLUB ) 3/10 ครูปราณีต บัวทอง 3

  เต็ม

25 จับมือกันไว้แล้วไปด้วยกัน ครูสิราวรรณ ศรีนนเรือง 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
26 รักษ์ห้องสมุด ครูสิราวรรณ ศรีนนเรือง 4

  เต็ม

27 คิดเลขเร็วแบบเวทคณิตเพื่อการแข่งขัน ครูสุชาดา หนูจุ้ย 1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
28 Forex : อาชีพในศตวรรษที่ 21 ครูมะลิวัลย์ ยอดดี 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
29 พิชิตการบ้านคณิต ฝึกคิดเลขเร็ว ครูนาเดีย ทองดี 1,2,3

  เต็ม

30 ดนตรีไทย ครูนันท์สินี อุปพงศ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

31 ทันข่าาว ครูชำนาญศิลป์ เสมาทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
32 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ครูสานิตย์ เมืองสง 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 100
 • ลงทะเบียนแล้ว 67
33 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ครูสานิตย์ เมืองสง 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 70
34 ลูกเสืออาสาจราจร ครูสานิตย์ เมืองสง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
35 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 57
36 To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

37 ศิลปะสร้างสรรค์ ครูสุมิตรา คณะแพง 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
38 Tiktok stars ครูศิริกัญญา เสนาคุณ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
39 วงโยธวาทิตโรงเรียนศรีพฤฒา ครูศิรธันย์ แสงนิธิไพศาล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
40 งานโสตทัศนศึกษา ครูศิรธันย์ แสงนิธิไพศาล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
41 อินเตอร์แรค ครูกฤษณ์ดนัย ศรีใจวงศ์ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
42 Tutoring together ครูชไมพร ไชโย 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
43 พับ ตัดกระดาษสร้างสรรค์ 1 ครูสำอางค์ มูลวงษ์ 2

  เต็ม

44 เปตอง ครูพงศ์สว่าง พรมบุตร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 ให้ช่วยอะไรไหนพูดสิ๊ ครูภัทรพร กุลาเพ็ญ 6

  เต็ม

46 ประชาสัมพันธ์ ครูอรดี พาลี 2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
47 ครอสติสคริสตัล ครูสาริศา วงศ์วิวัฒน์ 6

  เต็ม

48 Sudoku the battle ครูจินดา มหาชัย 2,3,4,5,6

  เต็ม

49 การปลูกพืชออร์แกนิค(Organic Farm) ครูจินดา มหาชัย 3,4

  เต็ม

50 เทเบิลเทนนิส ครูอรรถพล พลเมือง 1,2,3

  เต็ม

51 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครูรัฐพงศ์ มะลิอ่อง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
52 Hello chinese! ครูฉกาจ คำมะณีจันทร์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
53 ชุมนุมสิ่งแวดล้อม ครูปิยนุช พันธ์สอน 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
54 สุโก้ย เจแปน ครูวิภาพรรณ รักษาวงษ์ 3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 38
 • ลงทะเบียนแล้ว 36
55 MATH RERUN ครูนิยม โงนรี 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
56 Volleyball World ครูเบญจมาศ มณีรัตน์ 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
57 เปิดโลกซีรีส์จีน ครูสินีนาถ ใจคำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
58 บอร์ดเกม (เกมการ์ดและกระดาน) ครูวิชยุตม์ นาสูงเนิน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
59 MOBA Esports ครูวรรนภา บุญมั่น 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

60 Favorite song ครูชลธิชา ศรีทอง 2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
61 Do it yourself ครูสรายุทธ เสือเย๊ะ 1

  เต็ม

62 อย.น้อย ครูศิริพร สุขศรี 2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
63 เมล่อนฟาร์ม ครูศุภสุตา รินปาน 3,5

  เต็ม

64 วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ ครูจักราวุธ พุฒศรี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
65 ST E-Sports ครูอดิศักดิ์ เดชผดุง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
66 ร้อยลีลา ครูจันทิรา เหลียง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
67 นานาสาระ อาชีพ สังคมและส่วนตัว ครูนงอร อ่อนเจริญ 1

  เต็ม

68 Series Lovers ครูอรทัย สีชุม 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
69 ตัวจริงไม่ตรงปก(รีทัชรูปภาพ) ครูชัยณรงค์ จิตอารี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
70 งามอย่างไทย 2 ครูยุวดี ยิ่งเจริญลาภผล 1,2,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
71 งามอย่างไทย 1 ครูธนาภรณ์ ทดแทน 1,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
72 ส่งเสริมอาชีพดูแลและบริการสุขภาพผู้สูงวัย ครูภัทนฤน แทนไธสง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
73 Science ideas ครูพิศเพลิน สุขศรี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
74 เซปักตะกร้อ ครูนุสบา กลางพิมาย 1,2

  เต็ม

75 นันทนาการหรรษาพาสนุก ครูนุสบา กลางพิมาย 2

  เต็ม

76 A-math Club ครูจันทร์เพ็ญ เมืองสง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
77 ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์สู่อาชีพ ครูอนุสรณ์ แสนวงศ์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
78 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ : IT&IOT ครูฐิติ วงษ์ไพร 2,5

  เต็ม

79 ศิลป์ญี่ปุ่น ครูศิรธันย์ แสงนิธิไพศาล 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
80 ครอสติส ครูสาริศา วงศ์วิวัฒน์ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
81 Tabak music records ครูกษิต์เดช สีหะ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
82 ฟุตบอล ครูศรัณย์ โสพิณ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
83 STS Idol ครูสรายุทธ เสือเย๊ะ 5

  เต็ม

84 มาดูหนังกันเถอะ ครูอดิศักดิ์ เดชผดุง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

85 คนคอหนัง ครูภัทนฤน แทนไธสง 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 21
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
86 BEKERY SOCIETY ครูพนิตนาฎ ทองสุข 3

  เต็ม

87 พับกระดาษ ครูฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์ 5

  เต็ม

88 Mocktails ครูอัจฉริยะ เจริญไวยิ่ง 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
89 คอข่าว ครูสุชาติ บุญภา 2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
90 คนค้นคน ค้นหาตัวเอง ครูภัทรา บุณยรัตนสุนทร 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
91 ST.cactus lover 2 ครูยุวดี สินสมบูรณ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม