...

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ประกวดวาดภาพ ครูนิกร สาธุชาติ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

2 อาสายุวกาชาดการปฐมพยาบาล ครูบุญประคอง อินทา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 ภาษา AEC ครูภันทิรา สังขทีป 2,3,4,5

  เต็ม

4 ประชาสัมพันธ์ ครูมะลิวัลย์ ยอดดี 2,3,4,5,6

  เต็ม

5 Aloha English Club (รับเฉพาะ IEP นะคะ) ครูเบญจมาศ มณีรัตน์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
6 อยู่อย่างพอเพียง ครูสราวุธ วงษาเดิม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

7 ร้องเล่นแสดงดนตรีสากล ครูกษิต์เดช สีหะ 1,2,3,4,5

  เต็ม

8 นวดสมุนไพร เพื่อสุขภาพ ครูเกษราพร จันทวัน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

9 อย.น้อย ครูอริษา ศิริทัศน์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

10 To Be Number One ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

11 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 38
12 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 1,2,3,4,5

  เต็ม

13 คิดเลขเร็ว (IQ 180) ครูนาเดีย ทองดี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

14 เทคนิคคิดเลขในใจ ครูสุชาดา ชูแสง 2,3,4

  เต็ม

15 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ครูสานิตย์ เมืองสง 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 70
 • ลงทะเบียนแล้ว 60
16 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ครูสานิตย์ เมืองสง 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 70
 • ลงทะเบียนแล้ว 56
17 ลูกเสือจราจร ครูสานิตย์ เมืองสง 1,2,3

  เต็ม

18 EFC (ENGLISH FUN CLUB ) 2/10 ครูปราณีต บัวทอง 2

  เต็ม

19 ใบเตยสร้างอาชีพ ครูจันทรวดี สุขสำราญ 1,2,3,4

  เต็ม

20 รังสรรค์ใบตอง ครูจันทรวดี สุขสำราญ 1,2,3

  เต็ม

21 สวนพฤกษศาสตร์ ครูปิยนุช พันธ์สอน 3,4,5,6

  เต็ม

22 นักข่าวรุ่นเยาว์ ครูชไมพร ไชโย 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
23 BEKERY SOCIETY ครูพนิตนาฎ ทองสุข 3

  เต็ม

24 ต้นไม้ฟอกอากาศ ครูจิรภัทร จินดาศรี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
25 ผักริมรั้ว ครูณัฏฐ์ จินันทุยา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

26 ศิลปการแสดงวัฒนธรรมจีน ครูฉกาจ คำมะณีจันทร์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
27 แคปชั่น...วรรณคดี ครูจิตตวิสุทธิ์ ปิ่นทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
28 ห้องเรียนรีวิว ครูภัทรพร กุลาเพ็ญ 3,4,5,6

  เต็ม

29 หรรษาสไตล์จีนๆ ครูจันทิรา เหลียง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
30 อนิเมะ (ญี่ปุ่น) ครูพัทธนันท์ วิยะรันดร์ 4,5,6

  เต็ม

31 คนรักไม้ดอกไม้ประดับ ครูกิตติ เพชรศักดิ์หาญ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

32 คอข่าว ครูสุชาติ บุญภา 1,4,5,6

  เต็ม

33 Enjoy Reading IEP 3/10 คุณครูสุคันธมาศ ใจดี ครูเกษราพร จันทวัน 3

  เต็ม

34 Sudoku the battle ครูจินดา มหาชัย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

35 เกษตรทำกิน ครูเบญจรงค์ บุญช่วย 1

  เต็ม

36 นวดสมุนไพร เพื่อสุขภาพ 1 ครูวิจิตรี อุลมาร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

37 เที่ยวไป ไทยแลนด์ ครูสาริศา วงศ์วิวัฒน์ 4,5,6

  เต็ม

38 พืชผักสวนครัวริมรั้วศรีพฤฒา ครูรัตติญา วงศาจันทร์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 37
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
39 เพื่อนที่ปรึกษา YC ครูชนชม ดิตถ์โภคินสกุล 4,5,6

  เต็ม

40 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ครูฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 พิชิตการบ้านวิทยาศาสตร์ ครูบดินทร์ ปราบนอก 1,2,3

  เต็ม

42 MATH FOR PAT1 ครูนิยม โงนรี 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
43 วงโยธวาทิตโรงเรียนศรีพฤฒา ครูศิรธันย์ แสงนิธิไพศาล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 45
44 ดนตรีไทย ครูนันท์สินี อุปพงศ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 คนรักวอลเลย์บอล ครูชไมพร ไชโย 4,5,6

  เต็ม

46 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 2 ครูเพลินพิศ ประชุมเทศ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

47 นาฏศิลป์ไทย ครูสุณัฐชา พิมสารี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

48 เซปักตะกร้อ ครูนุสบา กลางพิมาย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

49 A-math Club ครูจันทร์เพ็ญ เมืองสง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

50 วิทยาศาสตร์กับการทดลอง ครูภัทรนันท์ รัตนพันธ์ 1,2,3

  เต็ม

51 สวนสมุนไพรและน้ำหมักชีวภาพ ครูภัทรนันท์ รัตนพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

52 มัคคุเทศก์จีน ครูฉกาจ คำมะณีจันทร์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
53 ผู้นำนันทนาการ ครูภัทนฤน แทนไธสง 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
54 อนุรักษ์พลังงาน ครูพิศเพลิน สุขศรี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
55 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ครูศรัณย์ โสพิณ 5,6

  เต็ม

56 เปตองเพื่อสุขภาพ ครูพงศ์สว่าง พรมบุตร 4,5,6

  เต็ม

57 นวดสมุนไพร เพื่อสุขภาพ 2 ครูศิริกัญญา เสนาคุณ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

58 ชีววิทยาสู่การเรียนรู้สู้ COVID ครูชัยณรงค์ จิตอารี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
59 STEM STARTUP 4.0 ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ศรีพฤฒา ครูอนุสรณ์ แสนวงศ์ 1

  เต็ม

60 พับ ตัดกระดาษสร้างสรรค์ ครูสำอางค์ มูลวงษ์ 1,2,3,6

  เต็ม

61 ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ครูขนิษฐา แก้วศรีลา 4,5,6

  เต็ม

62 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน ๑ ครูจันทิมา สเวดเดอร์แมน 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 1ุ6
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
63 คลานมาดู ครูสิราวรรณ ศรีนนเรือง 4,5,6

  เต็ม

64 ส่งต่อมือสอง ครูธนาภรณ์ ทดแทน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

65 มังงะ/ Comic (กลุ่มนักเรียนรวบรวมสมาชิกครบแล้ว) ครูสุคันธมาศ ใจดี 2,4,5,6

  เต็ม

66 เมืองทิพย์ ครูภัทรฉัตร ทองเอก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
67 กลุ่มวุ่นๆของคนอยู่ไม่นิ่ง ครูภัทรพร กุลาเพ็ญ 5

  เต็ม

68 Sci Market ครูยุวดี สินสมบูรณ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

69 เที่ยวกินฟินเวอร์ ครูพนิตนาฎ ทองสุข 4

  เต็ม

70 HISTORY 4.0 ครูพนิตนาฎ ทองสุข 3

  เต็ม

71 Anime Music and Photography ครูพนิตนาฎ ทองสุข 3

  เต็ม

72 มาอ่านหนังสือกัน ครูนาเดีย ทองดี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

73 Robotics and Drones ครูวิเชียร พุ่มพวง 2,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
74 IT&IOT by Microbit ครูฐิติ วงษ์ไพร 1,2,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
75 ยุวบรรณารักษ์ ครูปภาพินท์ คำอ่อง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

76 มิตรรักคอหนัง ครูสิราวรรณ ศรีนนเรือง 4,5,6

  เต็ม

77 รักษ์(ภาษา)ไทย ครูกรรณณภรรทร์ ตุยชัยภูมิ 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
78 ศิลปะสร้างสรรค์ ครูศิริพร เท้าเฮ้า 2

  เต็ม

79 ทันข่าว ครูชำนาญศิลป์ เสมาทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2