...

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 หมอนวด..มือน้อย ครูเกษราพร จันทวัน 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
2 วรรณกรรมสู่ละครโทรทัศน์ ครูจิตตวิสุทธิ์ ปิ่นทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
3 ห้องเรียนรีวิว ครูภัทรพร กุลาเพ็ญ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 English For Communication ครูภันทิรา สังขทีป 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

5 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
6 Sudoku the battle ครูจินดา มหาชัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
7 To Be Number One ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 36
 • ลงทะเบียนแล้ว 34
8 รักษาดินแดน (รด.) ปี3 ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 51
9 ดนตรีสากล1 ครูศิรธันย์ แสงนิธิไพศาล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
10 ดนตรีไทย ครูนันท์สินี อุปพงศ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
11 ตะกร้อสร้างสรรค์ ครูพนิตนาฎ ทองสุข 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
12 ภาษาจีนหรรษา ครูฉกาจ คำมะณีจันทร์ 4,5,6

  เต็ม

13 A-math Club ครูจันทร์เพ็ญ เมืองสง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
14 จีน Dance Dance ครูจันทิรา เหลียง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
15 Dek - Art ครูปวรวรรณ สีนาคล้วน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

16 Science show ครูกนิษฐา ว่องชิงชัย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

17 Math​ for.Onet m.6 ครูนิยม โงนรี 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
18 Basic math for O-NET M.3 ครูนาเดีย ทองดี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 เกม IQ-108 (คิดเลขเร็ว) ครูโสพิศตา สมจันทร์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

20 หมากฮอส ครูสุชาดา ชูแสง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 ดุริยางค์ศรีพฤฒา ครูกษิต์เดช สีหะ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 37
22 นาฎศิลป์ไทย ครูสุณัฐชา พิมสารี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
23 ประชาสัมพันธ์ ครูมะลิวัลย์ ยอดดี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

24 สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา ครูปพัฒน์กรณ์ แดนโคตผม 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
25 อาสายุวกาชาดปฐมพยาบาล ครูบุญประคอง อินทา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
26 ต้นไม้ฟอกอากาศ (อาจารย์จิรภัทร จินดาศรีและอาจารย์กานดา ดำรงชัยณรงค์ ผู้ดูแลชุมนุม) ครูกานดา ดำรงชัยณรงค์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

27 เกมเศรษฐี ทายปัญหาวิทยาศาสตร์ฉบับภัทรนันท์ ครูภัทรนันท์ รัตนพันธ์ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
28 การถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ ครูอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
29 การจด short note ครูธันยพร เหมือนรอดดี 4,5,6

  เต็ม

30 Science (for O-net M.3) ครูปิยนุช พันธ์สอน 2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
31 แนะแนว สร้างสรรค์ ครูสโรชา ไชยสุวรรณ์ 1,2,3

  เต็ม

32 ก้าวทันวิทยาศาสตร์ ครูอนุสรณ์ แสนวงศ์ 1,2,3

  เต็ม

33 คอข่าว ครูสุชาติ บุญภา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 ผักริมรั้ว ครูณัฏฐ์ จินันทุยา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 32
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
35 ไม้ดอกไม้ประดับ ครูกิตติ เพชรศักดิ์หาญ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
36 อย.น้อย ครูอริษา ศิริทัศน์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

37 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ครูสานิตย์ เมืองสง 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 65
 • ลงทะเบียนแล้ว 62
38 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ครูสานิตย์ เมืองสง 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
39 กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ครูวิจิตรี อุลมาร 1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
40 ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ครูขนิษฐา แก้วศรีลา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
41 การละเล่นไทย 1 ครูธนาภรณ์ ทดแทน 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
42 ลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ครูสมนึก ผิวผ่อง 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
43 การละเล่นไทย 2 ครูสุปราณี บุญเลิศ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
44 กีฬาฟุตบอล ครูสมนึก ผิวผ่อง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 สารคดีวิทยาศาสตร์ ครูชัยณรงค์ จิตอารี 1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
46 รักนะ ห้องสมุด 2 ครูจุฑาทิพย์ ทาศรีภู 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
47 เครื่องบินพลังยาง ครูบดินทร์ ปราบนอก 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
48 รักนะ ห้องสมุด 1 ครูปภาพินท์ คำอ่อง 1,2,3

  เต็ม

49 เปตอง (Pétanque) ครูพงศ์สว่าง พรมบุตร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

50 แกะสลักผักผลไม้ ครูอุบลวรรณา พันธ์ปาน 1,2,3

  เต็ม

51 นักประดิษฐ์ของเล่น ครูวิเชียร พุ่มพวง 2,3,4,5

  เต็ม

52 วิชาความฝันที่ไม่มีสอนในโรงเรียน ครูศักรินทร์ จิตต์พันธ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
53 English for Fun ครูสุคันธมาศ ใจดี 2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
54 พืชผักสวนครัวริมรั้วศรีพฤฒา ครูรัตติญา วงศาจันทร์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
55 อยู่อย่างพอเพียง ครูสราวุธ วงษาเดิม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

56 ครอสติสคริสตัล ครูสาริศา วงศ์วิวัฒน์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

57 ท่องโลกสังคมศึกษา ครูเจนจิรา สงเนย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
58 รังสรรค์ใบตอง ครูจันทรวดี สุขสำราญ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
59 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี ครูภัทรฉัตร ทองเอก 4,5,6

  เต็ม

60 นักกฏหมายรุ่นเยาว์ ครูสังวรณ์ แสงล้ำ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
61 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ครูชนชม ดิตถ์โภคินสกุล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
62 IEP Funny Club (ม.1/10) ครูพิทยาภรณ์ ทาปลัด 1

  เต็ม

63 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ดูดาว ครูฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
64 กีฬาตะกร้อ ครูนุสบา กลางพิมาย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

65 ธุรกิจออนไลน์ ครูศิริกัญญา พิงฟองสมุทร 3

  เต็ม

66 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ ครูศรัณย์ โสพิณ 4,5,6

  เต็ม

67 หมากล้อม ครูกฤษณ์ดนัย ศรีใจวงศ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

68 ท่องแดนญี่ปุ่นกับเซนเซย์ ครูพัทธนันท์ วิยะรันดร์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
69 English at Wonderland ครูเบญจมาศ มณีรัตน์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
70 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน ๒ ครูเพลินพิศ ประชุมเทศ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
71 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน​ ๑ ครูจันทิมา สเวดเดอร์แมน 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
72 เที่ยวอย่างไทย ครูชไมพร ไชโย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
73 TCAS 64 ครูภัทรา บุณยรัตนสุนทร 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
74 ท21201 ครูจันทิมา สเวดเดอร์แมน 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
75 ค21201 ครูสานิตย์ เมืองสง 1

  เต็ม

76 ว21219 ครูชัยณรงค์ จิตอารี 1

  เต็ม

77 ว21225 ครูฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
78 ส21201 ครูภัทรฉัตร ทองเอก 1

  เต็ม

79 พ21201 ครูนุสบา กลางพิมาย 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
80 ศ21203 ครูสุณัฐชา พิมสารี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
81 ศ21209 ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 1

  เต็ม

82 ง20234 ครูอุบลวรรณา พันธ์ปาน 1

  เต็ม

83 ง20238 ครูอริษา ศิริทัศน์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
84 อ21201 ครูเกษราพร จันทวัน 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
85 ท22201 ครูจันทิมา สเวดเดอร์แมน 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
86 ท22103 ครูปภาพินท์ คำอ่อง 2

  เต็ม

87 ค22201 ครูจินดา มหาชัย 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
88 ว22221 ครูยุวดี สินสมบูรณ์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
89 ว22225 ครูฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
90 ส22201 ครูสุชาติ บุญภา 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
91 พ22201 ครูศรัณย์ โสพิณ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
92 ศ22201 ครูนันท์สินี อุปพงศ์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
93 ศ22203 ครูศิรธันย์ แสงนิธิไพศาล 2

  เต็ม

94 ศ22205 ครูสุณัฐชา พิมสารี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
95 ศ22209 ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
96 ง20239 ครูอุบลวรรณา พันธ์ปาน 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
97 อ22201 ครูธวัชชัย ชุมคง 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
98 อ22207 ครูเบญจมาศ มณีรัตน์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
99 อ22209 ครูธวัชชัย ชุมคง 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
100 ท23201 ครูสมทรง จินดาศรี 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 51
101 ค23201 ครูนิยม โงนรี 3

  เต็ม

102 ว23223 ครูอนุสรณ์ แสนวงศ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 100
 • ลงทะเบียนแล้ว 79
103 ว23225 ครูฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 40
104 พ23201 ครูขนิษฐา แก้วศรีลา 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 200
 • ลงทะเบียนแล้ว 142
105 ศ23201 ครูนันท์สินี อุปพงศ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
106 ศ23203 ครูกษิต์เดช สีหะ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
107 ศ23205 ครูสุณัฐชา พิมสารี 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
108 ศ23209 ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง 3

  เต็ม

109 Coding Adventure By micro : bit ครูฐิติ วงษ์ไพร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
110 เทรดหุ้น ครูพงศ์ธร จันทร์ศรี 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
111 เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword Game ครูเกษราพร จันทวัน 1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
112 English Singing ครูอัจฉริยะ เจริญไวยิ่ง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
113 เวทคณิต ครูพงศ์ธร จันทร์ศรี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
114 พัลบ-ตัดกระดาษสร้างสรรค์ ครูสำอางค์ มูลวงษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
115 พับ-ตัดกระดาษสร้างสรรค์ ครูสำอางค์ มูลวงษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
116 เวลาว่าง=สร้างเงิน ครูภัทรพร กุลาเพ็ญ 4

  เต็ม

117 Come out of the closet (เปิดตู้สู่โลกกว้าง) ครูศักรินทร์ จิตต์พันธ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

118 PHOTOGRAPHY ครูพนิตนาฎ ทองสุข 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
119 GMC Dance ครูสุมาลี เวชกุล 3

  เต็ม

120 ทำการบ้าน ครูเบญจรงค์ บุญช่วย 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
121 ผู้นำสร้างสรรค์ ครูปพัฒน์กรณ์ แดนโคตผม 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
122 Basic Photography ครูฐิติ วงษ์ไพร 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
123 E-sport ครูสิราวรรณ ศรีนนเรือง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
124 นักธุรกิจน้อย ครูอัจฉริยะ เจริญไวยิ่ง 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 6