ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนศรีพฤฒา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 28 ตุลาคม2562 ถึง 29 พฤศจิกายน2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

กำหนดขั้นตอน จดทะเบียนกิจกรรม 1. การขอจดทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
1.1 นักเรียนรวบรวม มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 7 คน/กิจกรรม ตั้ง ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ, เหรัญญิก และสมาชิก
1.2 ตั้งชื่อกิจกรรมชุมนุม(ชื่อต้องสื่อความหมาย ต้องไม่ขัดกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของสังคมไทย
1.3 กำหนดสถานที่/ห้อง ที่จัดกิจกรรม
1.4 กำหนดแผนงาน ขอบข่าย หรือ เนื้อหา หรือ แนวการดำเนินกิจกรรม จำนวน 16-18 คาบ หรือตลอดภาคเรียน
1.5 ติดต่อคุณครู เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม และเป็นผู้จดทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
1.6 ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น รับรอง
2. นายทะเบียนกิจกรรม ตรวจสอบคุณสมบัติตาม ข้อ 1 อนุมัติผลการจดทะเบียน
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม
3.1 ตามตารางที่โรงเรียนกำหนด
3.2 ประธาน ตรวจเชคเวลา การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก (หลักฐานประกอบการพิจารณา ผลผ่าน/ไม่ผ่าน)
3.3 ครูที่ปรึกษากิจกรรม ลงนามรับรองการจัดกิจกรรมตามแผน และ การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
3.4 การจัดกิจกรรมนอกเวลาในตารางปกติ หรือกิจกรรมหารายได้เข้าชุมชุม ครูที่ปรึกษากิจกรรมบันทึกขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา
4. ครูที่ปรึกษาชุมนุมเป็นผู้ส่งผลการประเมินกิจกรรมต่อนายทะเบียนกิจกรรมชุมนุม


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม