ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการ เลือกกิจกรรมชุมนุม 1/2567
1. วันที่ 22-30 เมษายน 2567 เปิดระบบลงทะเบียนในระบบ สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1และม.4 2. วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567 เปิดระบบให้คุณครูผู้สอนและนักเรียนที่ต้องการเปิดชุมนุม ลงทะเบียน เปิดกิจกรรมชุมนุม จำนวนนักเรียน 20 คน ต่อ 1 กิจกรรม 3. วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567 เปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม 4. วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ติดตาม/ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเลือกชุมนุม 5. วันที่ 4 มิถุยายน 2567 ปิดระบบการเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน สรุปนักเรียนแต่ละห้อง พร้อมมทำไฟล์ PDF ให้ครูที่ปรึกษา 6. วันที่ 16-20 กันยายน 2567 เปืดระบบให้คุณครูประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียน ที่ 1/2567 7. วันที่ 23-25 กันยายน 2567 สรุปผลการประเมินกิจกรรม ส่งผลกิจกรรมให้กับวิชาการ

ผู้ประกาศ : นางสาวเกษราพร จันทวัน วันที่ : 30-04-2024 21:00:31

สร้าง HTML BOX เองได้

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

16 พฤษภาคม 2567

ลงชื่อเข้าใช้งาน