ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนศรีพฤฒา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ติดต่อคุณครูที่รับผิดชอบ

ครู Wichian Phumphuang
ห้อง : ศูนย์วิทยบริการ
อาคาร : 1413
0891640949
1210@sts.ac.th

ครู สานิตย์ เมืองสง
ห้อง : ศูนย์วิทยบริการ
อาคาร : 1
0944547499
0328@sts.ac.th

ครู เกษราพร จันทวัน
ห้อง : วิชาการ
อาคาร : 1
0625216753
0543@sts.ac.th